כיצד להתמודד עם פחד

רגשות
לאור מחקרים שונים עולה כי לרגש תפקידים חשובים בחיי הפרט. רגש הפחד הינו רגש אוניברסלי המתעורר בעת
הופעת מצב סכנה מוחשי או דמיוני אצל הפרט.
הופעת רגש הפחד מחייבת את האדם להתמודד עם הסכנה הנתונה בצורה מיידית. שתי צורות הפתרון השכיחות
ביותר הן " מלחמה ומנוסה" ) fight or flight (. כלומר, התמודדות ישירה או בריחה ממקום הסכנה והאיום.
מסיבה זו, הפחד נחשב כבעל יתרון הישרדותי לאדם וזאת בניגוד למרכיב החרדה שאינו מסייע בפתרון מצבי סכנה
ואימה, אלא על פי רוב דווקא מלבה מצבי מצוקה שונים.
רגש הוא חוויה מורכבת המתעוררת בתגובה לאובייקט או אירוע ספציפי. Ekman et al 2891 ( מצביעים על (
איתורם הוודאי של שבעה רגשות בסיסיים: שמחה, פחד, התעניינות, הפתעה, כעס, גועל ועצבות. לדבריהם, שבעת
הרגשות הבסיסיים הללו הינם רגשות מולדים . כל מצב רגשי הינו תולדה של רגשות בסיסיים.
רגש הפחד בגיל הרך
הפחד הוא רגש אוניברסלי אשר מהווה מכנה משותף לכל בני האדם. עם זאת, דרכי ביטויו של הרגש משתנים
בהתאם לתנאי המקום, הנסיבות והגיל ) Dor Shave,1978 .)
רגש הפחד מורכב משילוב של אי נוחות נפשית )זהירות, דאגה, חשש וחרדה( יחד עם גורמים פיזיולוגיים )עלייה
בקצב פעימות הלב, הזעה מוגברת ועוד(. עבור ילדים, פחדים הינם חלק בלתי נפרד מתהליך ההתפתחות, הגדילה
וההתבגרות. מסיבה זו, כל גיל מתאפיין בסוג פחד שונה, ) Morris et al.,1983; Robinson et al., 1991 (. כמו כן,
קיימים הבדלים בין-אישיים בקרב ילדים בנוגע לסוג הפחד הדומיננטי ולעוצמתו.
Marks 2899 ( טוען, שהפחד )פרט לפחדים מולדים( מתחיל רק בעת, שהתינוק יכול להבחין מבחינה שכלית (
בסכנות לקיומו. פחד מזרים יופיע בעת שהתינוק יודע לעשות הפרדה בין זר למוכר. חרדת נטישה מופיעה לראשונה
בגיל עשרה חודשים עד לאמצע השנה השנייה, כאשר נוצר כבר קשר חזק עם האם וישנו החשש מעזיבתה וזאת
בעיקר בשל חוסר ניסיון קודם להתמודד עם חווית האם הנעלמת ושבה. משום כך כל עזיבה כמוה כפרידה.
🙂 שלושה סוגים של פחדים )בוכנר, 2891
א. פחדים מולדים – פחדים המוטבעים באדם מלידתו )פחד מרעש חזק, פחד מהבזק אור פתאומי(.
ב. פחדים התפתחותיים – פחדים המתפתחים עם הגיל והבשלות ומופיעים בעקבות השינויים בשלבי החיים.
פחדים אלו נחשבים לנורמליים ולא ניתן לעוקפם )פחד מזרים, פחדי נטישה וכו..(.
ג. פחדים תלויי סיטואציה – פחדים המתפתחים בעקבות חבלה )טראומה( שעבר הילד בחייו.
פחדים התפתחותיים גילאי 1-3
לילד בגיל שנתיים פחדים רבים)גלנץ 2898 (. הואיל והבנתו של הילד גדולה יותר, כך יכולתו להבין את הסכנות
גדולה יותר. כמו כן, החל מגיל שנתיים ,שלוש מתקיימים עליו איסורים והגבלות אשר הינם חלק מההתפתחות
התקינה. אולם ככל שאלה רבים יותר וניתנים בדחיפות רבה יותר כך הם עלולים לעורר בילד פחדים.
חינוך נוקשה לניקיון עלול לגרום ל:
 פחד מאיבוד אהבת ההורים הכועסים.
 פחד להיענש
 פחדי לילה
 פחדי סירוס
🙂 רגשי אשם המלווים בתחושה שיש צורך להענישו על כישלונות עלול לגרום ,לדברי רובינסון) 2882
 פחד מנחשים ומחיות רעות המסתתרות ועורבות לו.
🙂 חשיבה מאגית)פיאז'ה, 2899
 הילד חושב שלמילותיו יש כוח מאגי לשנות את העולם.
 עזיבת הורים לצורך נסיעה, מילואים וכד' רק מאשרים מחשבה זו.
גמילה:
 ילד הפוחד מעשיית צרכים בשירותים.
פחד חרדה ומה שמבדיל ביניהם….
פחד
חרדה
מקור האיום הגורם לעוררות
הפחד והחרדה
מתעורר כתוצאה ממצב סכנה
מוחשי של הפרט. מצבים
אלה – ניתן להגיב עליהם
) באופן מעשי )אריקסון 2839
החרדה מתעוררת כתוצאה מתחושה מתמשכת
של חוסר אונים נצפה.
החרדה כוללת מצבי מתח מפוזרים אשר
מגבירים את האשליה של סכנה חיצונית מבלי
להצביע על דרך כלשהי של התגוננות או
התגברות
הבדל באופן הביטוי הרגשי-
פיזי
הפחד כולל מרכיב פיזיולוגי.
)לדוגמא עליה בלחץ דם,
דופק מהיר, הזעה וכו..(
החרדה מציפה את הפרט אשר חושש מאסון
העתיד להתרחש עליו מבלי שידע מהו מקור
האיום, מה טבעו ומדוע הוא חושש ממנו. קושי
בתפקוד היומיומי. אופן התמודדות – מנגנוני
הגנה.
לדוגמא, מיקוד החרדה מאובייקט מסוים
כאשר היכולת האובייקטיבית להיפגע ממנו
היא מזערית. תגובת החשש וההימנעות מלבוא
במגע עם אותו אובייקט הינה בלתי
פרופורציונאלית מהסכנה האמתית שאותו
אובייקט עלול לגרום.
הבדל באופן התגובה הנצפית
כתוצאה מהיום
תגובה ההולמת למצב
המאיים – התמודדות מצד
אחד או מניעה ובריחה
ממקום הסכנה מצד אחר.
תגובה שאינה הולמת ואינה מציאותית למידת
האיום. לעתים תגובה זו עלולה להגיע לידי
פגיעה בתפקוד היומיומי ) Ferrari 1986 )
התמודדות עם פחדים, אצל ילדים, ע"פ עקרונות התיווך של MISC
תגובות הילדים והסביבה משפיעות על התמודדות הילד עם פחדים. הילד לומד מהסביבה ממה לחשוש וממה לא
לחשוש. האמון של הילד בהוריו יאפשר לו לפלס בהדרגה את דרכו מתלות לעצמאות.
להלן חמשת עקרונות התיווך )קליין, 1000,1002 ; 1996 Klein,1992 (, תוך מתן הסבר כיצד מסייעים להתמודדות
עם רגש הפחד בקרב הילדים.
עקרון התיווך
אופן התמודדות עם הפחד
.2 מיקוד – כוונה והדדיות
המבוגר ממקד את תשומת ליבו של הילד
במשהו או במישהו בסביבה בכדי להשיג שינוי
בבהירות התפיסה, העיבוד.
מידת ההתאמה נבדקת על ידי תגובת הילד.
ניסיונות המבוגר למקד את קשב הילד ומידת
ההדדיות שלו מתייחסת להיענות )מילולית
ולא מילולית( של הילד.
פעמים רבות ילדים פוחדים מצעצוע חדש או תעלול שאינו
מוכר. מסיבה זו מומלץ כי המבוגר יציג את הגירוי החדש
בהדרגתיות תוך בחינה מתמדת של תגובות הילד.
כאשר המבוגר ימקד את הילד בגירוי החדש ויסביר לו את
שעתיד להתרחש ההנחה היא כי הפחד שהילד עלול לחוש יפחת
.) בצורה משמעותית )קלודי, 2882
.1 ריגוש ומתן משמעות )שיום( –
אחת התגובות ההוריות הבסיסיות ביותר
המייצגת תגובתיות חיובית של האם
באינטראקציה היא רגישות והיענות.
רגישותה והיענותה של האם כלפי הילד
מתייחסת ליכולתה של האם לקלוט,
לקרוא ולפרש את איתותי הילד באופן
נכון.
בהתמודדות עם פחדים דמיוניים יש לאתר את מקור הדמויות
הדמיוניות כלומר יש לתת להן שם, לדוגמא: "הנה זאת צללית
.) של העציץ הגדול" )קלודי, 2882
.3 הרחבה – המבוגר מקשר בין החוויה
אותה הילד חווה בהווה לחוויות אותן
חווה בעבר או שהוא עתיד לחוות
בעתיד. זאת במטרה להרחיב את
הידע והמודעות הקוגניטיבית\שכלית
של הילד לסביבתו מעבר לנדרש
לסיפוק צרכיו המיידיים.
בגיל הרך חוסר הידע של הילד יוצר פחדים שונים )כצנלסון,
.)2899
לפיכך, מתן מידע בהרחבה מעבר לכאן ועכשיו יסייעו לילד
בהתמודדות עם פחדיו.
.1 עידוד ומתן תחושת יכולת –
לעתים רצוי לגייס את הילד למצוא פתרון להתמודד עם פחדיו.
בכך שהילד פעיל במציאת הפתרון וכן מציע דרכי התמודדות
המבוגר מעביר לילד תחושה שהתנהגותו
מוצלחת לדעתו. חוויה זו מהווה בסיס
למוטיבציה של הילד להצליח. חשוב שתחושת
היכולת תהיה מציאותית ביחס ליכולות הילד.
מצב זה מאפשר לילד להרגיש תחושת שליטה
על העולם ואמונה ביכולתו להצליח.
בכוחו עצמו הוא מקבל תחושה של שליטה במצב. התנהגות זו
מהווה עבור הילד אישור ומתן תחושת יכולת למסוגלותו
להתמודד עם גירויים מאיימים המציקים לו.
.9 וויסות התנהגות – המבוגר מעביר
לילד מסר כי יש לחשוב ולתכנן כל
פעולה שעושים. הויסות מאפשר לילד
לחשוב כי יש מגוון דרכי פתרון
לבעיה, ויש לחשוב על מספר
אפשרויות ודרכי פעולה. בנוסף,
הוויסות מבטא סדר ונהלים חברתיים
אשר יש לציית להם.
חשוב להעביר לפעוט מסר כי לחשוב ולתכנן כל פעולה
שעושים. התכנון הכולל הכנה של הפעוט לקראת
סיטואציה\מצב העומד להתרחש מונע וממזער שינויים
פתאומיים ובלתי מוסברים בסביבתו של התינוק.
תפקידו של המבוגר
 ליצור סביבה קבועה ומוכרת וזאת בכדי שהפעוט יוכל
להרגיש בטוח וחופשי לחקור וללמוד.
 "להימנע מהפתעות" ולהכין את הפעוט עד כמה
.) שאפשר לשינויים המוכנסים לסביבתו )קלודי, 2882
הורה יקר, להלן רשימת ספרי ילדים העוסקת בנושא הפחד:
ארץ יצורי הפרא , מוריס סנדק הוצאת כתר.
פחדון בארון, מרסר מאיר הוצאת כתר.
הנמר מתחת למיטה, נורית זרחי.
המכשפה של ליאור, שולה מודן הוצאת מודן.
מקל המכשפות, נורית זרחי הוצאת כתר.
אין אריה שם, נורית זרחי הוצאת דביר.
לנצח את מפלצת הפחד, רנה גורן
הילד שלא אהב לישון לבדו/ מירה מאיר